S01:E04 - Trigger of Condemnation
(2008)
·
24 min
TV-14
Anime
Kaname takes Yuki from Zero; Yuki cries, unaware of Zero's secret.
Season 1